احکام نون ساکن (اقلاب)

تعریف اقلاب نون ساکن

اقلاب از نگاه لغوی به معنای تبدیل کردن و در اصطلاح تجوید به معنای تبدیل کردن نون ساکنه به میم است.

و زمانی رخ می دهد که پس از تنوین یا نون ساکن، حرف ( ب ) قرار گیرد. که در این صورت نون ساکن تبدیل به حرف ( م ) می گردد. شایان ذکر است صدای میم تولیدی باید کاملاً از فضای بینی (غنّه) و با اندکی کشش ( دو حرکتی) اداء گردد.

مثال کلمه ای اقلاب

أنبِیاء          مِن بَعدُ          سمیعٌ بَصیرٌ          مِن بُطُونِ          أنبئهُم        مَن بَعَثَنا

 

احکام نون ساکن ( اخفاء )

تعریف اخفاء نون ساکن

اخفاء در لغت به معنای مخفی کردن و در تجوید به معنای اداء نون ساکنه در حالتی بین اظهار و ادغام ( نون به مخرج خود نمی چسبد یعنی اینکه زبان در فضای دهان معلق و سرگردان است و فقط صدای نون از بینی خارج می گردد ( غنّه) البته با کمی کشش ( دو حرکتی ) این حالت زمانی رخ می دهد که پس از تنوین یا نون ساکن، مابقی حروف(حروف به غیر از: باء، حروف حلقی، ملیونر ) قرار گیرند.

مثال کلمه ای اخفاء

أنتُم       مَن جَاءَ       إنسَان      یَنقَلِبُ      عندَهم       انزَلنَا        مَن کَان      أنفُس       أنجَینا       أنذِرهُم       أُنظُر

 

احکام نون ساکن ( اظهار )

احکام نون ساکن

مقدمه

انسان در هنگام صحبت کردن عادت به روان سخن گفتن دارد و برخی از حروف را حذف، برخی را در حروفی دیگر ادغام می کند. مانند:       ماست ≥ ماس                سه پنج روز  ≥ سه پَین روز                امانت دار   ≥  امندّار

در علم تجوید و در مبحث احکام حروف، حالت هایی پیش می آید که از ترکیب حروف ناشی می شود. در این آموزش، به تعلیم احکام نون ساکن یا تنوین پرداخته شده است.

نون ساکن یا تنوین با توجه به حرفی که بعد از آن قرار می گیرد، چهار حالت گوناگون به خود می گیرد. احکام چهار گانه نون ساکنه و تنوین عباتند از : اظهار ، ادغام ، اقلاب ، اخفاء


  تعریف اظهار نون ساکن

اظهار از منظر لغوی به معنای نشان دادن و مشخص نمودن است که در اصطلاح تجویدی به معنای اداء حرف از مخرج خودش می باشد.

اگر نون ساکنه قبل از یکی از حروف شش تایی حلقی:

( ء ه ع غ ح خ )

قرار گیرد، اظهار می شود. به این معنی که نون به صورت طبیعی  خود، بدون کشش دو حرکتی و هیچ دخل و تصرفی از مخرجش اداء می شود.

مثال کلمه ای اظهار

مِن أمرِهِم         مِنهُم          أنعَمت        حَکِیمٌ خَبِیر         سَمِیعٌ عَلِیم        حَکِیمٌ حَمِید

 

تعریف ادغام نون ساکن

ادغام در لغت به معنای فرو بردن می باشد و در اصطلاح قرائت، عبارت است از فرو بردن حرف ساکن در حرف بعد از خود به طرزی که حرف اول تلفظ نشده و به جای آن حرف دوم، مشدد ادا شود.

و هر گاه نون ساکن قبل از یکی از حروف:

( ملیونر ) یعنی ( م ل ی و ن ر )

واقع شود، نون ساکن در آن حرف ادغام می شود. به این صورت که نون ساکنه خوانده نمی شود و به جای آن حرف مذکور مشدّد اداء می شود.

باید دقت نمود که در موقع ادغام، حروف ( ل ر ) محکم و البته بدون کشش ادا شده ولی حروف (ی م و ن) همراه با کشش دو حرکتی و غنّه (انداختن صدای حروف از بینی) خوانده می شوند.

مثال کلمه ای ادغام

مَن یَشاء          مِن لَدُنک          إن نَحن          من رَبّکم          یومئذٍ وَاجِفة        قَرَارٍ مَکِین

http://www.beyamooz.com

منبع : گنج جاوید |آموزش روخوانی
برچسب ها : ساکن ,حروف ,ادغام ,احکام ,معنای ,اظهار ,مثال کلمه ,ساکن اظهار ,معنای اداء ,ساکن اخفاء ,ساکن اقلاب